عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد
بوالعجب من عاشقِ این هر دو ضِد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید